O projekcie UE Logo

Projekt: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”

Numer umowy: POPC.03.01.00-00-0184/19-00

Realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2022 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 1890 osób powyżej 18 r.ż. z obszaru całego kraju objętych w projekcie szkoleniami
kompetencji cyfrowych.

Projekt realizowany jest w terminie: 01.01.2020–31.03.2023 r.
Wartość projektu: 1 697 151,00 PLN.

Darmowe szkolenia z aplikacji Google Source: Google

Kto może wziąć udział w projekcie

Grupa docelowa: Pracownicy/współpracownicy Organizacji Pozarządowej (NGO), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) lub Lokalnej Grupy Działania (LGD) - zlokalizowanych na terenie IV województw, którzy ukończyli 18 rok życia z całej Polski, które chcą zdobyć bądź podnieść kompetencje cyfrowe.

Zasięg: Projekt jest realizowany na terenie VI województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, śląskie.

Beneficient: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
ul. Hafciarska 11 04-704 Warszawa

Partner: Instytut Rozwoju Rynku Pracy
ul. Marszałkowska 31, 42-400 Gliwice

Ikona szybkiego formularza kontaktowego

Kontakt

Lucyna Stanisławska

tel. +48 609 226 080

kontakt@googlemanager.pl

W ramach projektu oferujemy

Bezpłatny udział w 8 godzinnym szkoleniu stacjonarnym lub on-line z dowolnego wybranego poziomu (podstawowy/średniozaawansowany).

Bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia, jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu.

Dostęp do platformy on-line w przypadku szkoleń on-line.

Laptopy na czas trwania każdego szkolenia stacjonarnego.

Wyżywienie w trakcie szkoleń stacjonarnych (przerwy kawowe, lunch).

Certyfikat ukończenia szkolenia – nabycie kompetencji cyfrowych.

Możliwość wymiany doświadczeń po odbytym szkoleniu poprzez dedykowane forum dyskusyjne.

Na czym polega projekt?

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

Projekt ma na celu wykorzystanie narzędzi Google Docs w pracy projektowej obejmujące: organizację pracy własnej i pracy zespołowej - za pośrednictwem dostępnych funkcji (poczta, plan zadań, funkcje kalendarza, hangout'y grupy - zarządzanie relacjami i projektem oraz organizację pracy w obrębie produktu, tworzenie wspólnych dokumentów, wykresów, budżetów, prezentacji, formularzy - zarządzanie kreacją produktu, które będą miały charakter regionalny i zostaną skierowane do pracowników organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów im podległych oraz lokalnych grup działania.

Projekt: ”GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Zmień wielkość fontu