Ogłoszenie o pracę dla trenerów kompetencji cyfrowych

Poszukujemy doświadczonych trenerów kompetencji cyfrowych do realizacji szkoleń w ramach Projektu: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW” POPC.03.01.00-00-0184/19-00 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie do 31 marca 2023 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 1890 osób powyżej 18 r.ż. z obszaru całego kraju objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą odbywały się na terenie od II do VI województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, warmińsko-mazurskie).

Efektem szkoleń ma być rozwój kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń umożliwiający stworzenie popytu na usługi świadczone przez Internet.

Grupą docelową projektu są pracownicy/współpracownicy: NGO (Organizacje Pozarządowe), JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) i LGD (Lokalne Grupy Działania).

Wymagania dla trenerów:

Kadra trenerska, oddelegowani do świadczenia usług trenerzy w ramach zamówienia muszą posiadać kompetencje zgodne z wymaganiami konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ujęte w dokumencie pn.:“Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu”.

Trener musi spełniać następujące kryteria:

 1. Metodyczne:
  1. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, w tym:
  2. Budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi; Dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy; Znajomość metodyki uczenia osób dorosłych.
  3. Umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania kompetencji cyfrowych ze szczególnym naciskiem na zastosowania praktyczne.
  4. Znajomość scenariuszy szkoleń w obszarach objętych projektem i umiejętność ich wykorzystania, w szczególności w obszarze nowych mediów.
  5. Umiejętność przygotowywania i modyfikacji scenariuszy szkoleń.
 2. Techniczne:
  1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
  2. Umiejętność korzystania z internetu.
  3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
  4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 3. Doświadczenie:
  1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych w wymiarze minimum 150 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat od dnia złożenia oferty, w tym minimum 50 godzin szkoleniowych w obszarze kompetencji cyfrowych.
  2. Udokumentowany udział w szkoleniach trenerskich w wymiarze co najmniej 16 godzin.

 

Trener zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w. w doświadczenie.

W tym m.in. CV trenera, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi szkoleniowej w tym np. referencje, faktury, protokoły, zaświadczenie, dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.

Przy czym z dołączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać m.in podmiot na rzecz którego wykonano usługę, datę zakończenia lub okres realizacji usługi, zakres merytoryczny ilość godzin i lat doświadczenia, udział w szkoleniach trenerskich.

Data rozpoczęcia szkoleń: wrzesień 2020

Data zakończenia szkoleń: marzec 2023

Miejsce realizacji szkoleń: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, warmińsko-mazurskie.

Data szkolenia dla trenerów: wrzesień 2020

Rekrutacja na trenerów trwa przez cały okres realizacji projektu do marca 2023 r.

Prosimy o przesyłanie cv (wraz z wymaganymi dokumentami) na adres: kontakt@googlemanager.pl;

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Lucyna Stanisławska

tel. ++48 609 22 60 80

kontakt@googlemanager.pl

 

Zmień wielkość fontu